1. O Meta-FAQ

2. Prevádzka konferencie

3. Zameranie konferencie

 1. Konferencia linux@lists.linux.sk je zameraná na diskusiu o operačnom systéme Linux.

 2. V konferencii linux@lists.linux.sk je v príspevkoch povolené používať slovenský a český jazyk. Vo výnimočných prípadoch je povolené aj použitie anglického jazyka.

 3. Do konferencie linux@lists.linux.sk je povolené zasielať príspevky v 7bitovom ASCII kódovaní, 8bitovom kódovaní ISO-8859-2, alebo Unicode kódovaní UTF-8. Každá správa musí obsahovať korektné MIME hlavičky vrátane typu dokumentu a prenosového kódovania.

 4. Príspevky zasielané do konferencie by mali byť typu text/plain, výnimočne multipart/mixed s časťami typu text/plain. Je zakázané posielať do konferencie správy typu multipart/alternative, tj. zhodný obsah vo viacerých formátoch (napr. bežný text a HTML).

 5. Do konferencie je možné posielať správy týkajúce sa operačného systému Linux, aplikácií na ňom bežiacich a iných produktov používaných v operačnom systéme Linux.

 6. Otázky na iný softvér, či platformy je vhodné posielať do konferencii na to určenej. To isté sa týka aj problémov, ktoré viac súvisia s inou činnosťou (správa siete, WWW a podobne).

 7. Diskusie o hardvéri sú povolené v prípade, že sa jedná o diskusiu podpory daného produktu pod Linuxom, prípadne sa inak priamo dotýka Linuxu.

 8. Otázky od začínajúcich používateľov sú v konferencii vítané, ale konferencia by nemala nahrádzať učebnicu Linuxu, či shellu. Preto otázky typu "Čo je kernel?", alebo "Čo je shell-script?" sem nepatria.

 9. Správy, ktoré sú mimo zamerania konferencie (off-topic): Neposielajte do konferencie príspevky, ktoré sú mimo jej zamerania a to ani v prípade, že by v názve príspevku obsahoval zrejmé označenie, že ide o off-topic.

 10. Do konferencie je zakázané posielať komerčné príspevky, okrem prípadov uvedených v ďalších bodoch týchto pravidiel. Porušenie tohoto pravidla bude mať za následok zákaz prístupu ku konferencii pre danú osobu, či pre celú doménu a riešenie tohto priestupku podľa platných právnych noriem.

 11. Do konferencie je možné posielať ponuku na voľné pracovné miesta, pokiaľ takéto zamestnanie zahrňuje odbornú prácu s Linuxom. Názov príspevku musí začínať slovom PRACA, aby si ich členovia, ktorí nemajú záujem o tieto informácie, mohli jednoducho filtrovať. Príspevok nesmie obsahovať žiadne číselné informácie o finančnej stránke veci. Od jednej spoločnosti smie prísť do konferencie maximálne jedna správa tohto druhu za 14 dní.

 12. Do konferencie je možné zasielať komerčné informácie o produktoch, ponúkaných firmami, ak má tento produkt priamu spojitosť s Linuxom (napr. literatúra, distribúcie Linuxu, špecifický hardvér). Takýto príspevok by mal byť tak krátky ako to je možné. Názov príspevku musí začínať slovom KOMERCIA, aby si ich členovia, ktorí nemajú záujem o tieto informácie mohli jednoducho filtrovať. Správa nesmie obsahovať informácie o cenách produktov ani porovnanie s cenami iných spoločností. Od jednej firmy smie prísť maximálne jedna správa tohto druhu za 1 mesiac. Je však zakázané opakovane oznamovať produkty na ktorých sa nič nezmenilo od predchádzajúceho príspevku.

 13. V konferencii je zakázané ponúkať nelegálny softvér.

 14. Na príspevky odporujúce týmto pravidlám reaguje len správca konferencie. Buď upozornením odosielateľa príspevku, alebo v prípade širšej diskusie, ktorá so dostane mimo zameranie konferencie aj upozornením do konferencie. Správca konferencie si vyhradzuje právo zakázať prístup do konferencie osobám i doménam, ktoré porušujú tieto pravidlá.

4. Pravidlá slušného chovania v konferencii

 1. Predtým než položíte otázku sa uistite, že ste vyčerpali všetky spôsoby ako problém vyriešiť vlastnými silami. Predídete tým trápnym situáciám, kedy je odpoveď na vašu otázku zodpovedaná prvými riadkami README, alebo manuálovej stránky. Vyplatí sa tiež konzultovať problém s vašim lokálnym systémovým administrátorom. Ak sa snažíte niečo nájsť, tak skúste aj vyhľadávacie prostriedky ako Google, či Google Groups.

 2. Ďalšie spôsoby ako získať informácie sú programy info, man a dokumenty HOWTO, ktoré sú súčasťou projektu LDP. Informácie o info a man získate, ak zadáte "info info", alebo "man man". Dokumenty HOWTO nájdete aj v každej distribúcii Linuxu.

 3. Táto konferencia nie je bezplatná hotline. Bolo by vhodné keby prinášala úžitok aj skúsenejším používateľom a aby títo neboli odradzovaní množstvom otázok, ktoré sú jednoducho zodpovedateľné nahliadnutím do manuálových stránok. V tejto konferencii nie sú ľudia, ktorých povinnosťou je odpovedať na vaše otázky. Prejavte prosím aspoň minimálne svoju iniciatívu pri riešení problému.

 4. Na druhej strane by nebolo správne, keby sa každý bál opýtať sa v obave, že by bol odbitý odpoveďou, že jeho otázka sem nepatrí. Ak nevidíte riešenie problému (ktorý by sa mal týkať Linuxu, samozrejme) a z dostupných zdrojov sa vám nepodarilo nájsť odpoveď, tak sa nebojte poslať svoju otázku do konferencie.

 5. Vo vašej otázke sa snažte uviesť maximum informácií o vašom probléme. Medzi najužitočnejšie takéto údaje patrí verzia softvéru s ktorou máte problém, či názov a verzia vašej distribúcie.

 6. Pokúste sa v krátkosti popísať úsilie, ktoré ste vynaložili na to, aby ste sa sami dopátrali k výsledku bádania. Ostatných účastníkov konferencie to presvedčí o tom, že ste už sami vyvinuli úsilie a aj napriek tomu sa Vám nedarí problém vyriešiť svojpomocne (napr. Preštudoval som SMB-HOWTO a man smb.conf a aj napriek tomu neviem ako nastaviť pracovnú skupinu do ktorej má daná stanica patriť).

 7. Zasielaný príspevok si pred odoslaním prečítajte. Ostatní ľudia v konferencii si o vás vytvoria názor aj podľa gramatických chýb. Skúste dbať aj na logickú stavbu vášho textu. Je z neho zrejmé, čo ste chceli povedať?

 8. Je zakázané používať túto konferenciu na politickú, náboženskú, alebo rasovú agitáciu.

 9. Prispievatelia do konferencie by nemali slovne napádať a provokovať iných členov, spoločnosti a produkty nimi vyvíjané.

 10. Zalamujte riadky vo vašom príspevku tak, aby mal maximálne 76 znakov.

 11. Nový príspevok VŽDY začnite ako nový mail adresovaný na linux@lists.linux.sk, nie ako odpoveď na príspevok ktorý sa už v konferencii nachádza. Uľahčíte tak triedenie podľa vlákien v e-mailových klientoch, čo je veľmi dobrá možnosť ako sa orientovať v diskusii. To, že to váš mail klient neumožňuje, neznamená, že to nepoužívajú ostatní členovia konferencie.

 12. Podľa netiquette je prirodzené pri e-mailovej komunikácii "tykanie". Ak chcete niekoho osloviť úctivejšie nič Vám nebráni vo "vykaní", neurazte sa ale, ak Vám niekto pri odpovedi "tyká".

 13. Za váš príspevok smiete pripojiť svoju signatúru oddelenú riadkom s dvoma pomlčkami a medzerou ("-- "). Táto signatúra by mala obsahovať ďalšie informácie o tom, čo ste zač a nemala by byť dlhšia než päť riadkov (nepočítajúc oddeľovací riadok "-- ").

 14. Do konferencie nie je vhodné posielať väčšie množstvo binárnych dát (napr. softvérové balíky). Tieto dáta je vhodnejšie vystaviť na FTP, alebo WWW server a do konferencie poslať len príslušné URL.

 15. Neposielajte testovacie správy do konferencie.

 16. Na off-topic príspevky reagujte maximálne zaslaním e-mailu pôvodnému odosielateľovi, nie otvoreným e-mailom do konferencie. V prípade, že by v konferencii takáto debata pokračovala, bude na ňu reagovať správca.

 17. Nakonfigurujte si svoj e-mailovací program tak, aby neposielal do konferencie zbytočné dáta (ms-tnef a podobne) a tiež aby posielal len textové e-maily. Neposielajte do konferencie e-maily, ktoré obsahujú ten istý text aj ako text aj ako HTML.

5. Nevyžiadaná komerčná pošta (spam) v konferencii